تکه هایی از این پایان نامه :

1-8 طرح کلی پایان­نامه

متن پایان­نامه در شش فصل تدوین و گردآوری شده می باشد. بعد از مرور مفاهیم پایه­ای و کلی حفاظت، ریکلوزر و منابع DG در فصل اول، در فصل دوم آغاز تاریخچه­ای از بهینه­سازی، تکنیک حل مساله و کارهای انجام شده در زمینه جایابی خازن دسته­بندی می­گردد. فصل سوم به فرمول­بندی تابع هدف و مدل­سازی بار متمرکز شده می باشد. معرفی الگوریتم و نحوه حل مساله جایابی بهینه خازن در فصل چهارم ارائه خواهد گردید. شبیه­سازی روی شبکه­های نمونه در بخش پنجم انجام می­گیرد. از پژوهش پیش­رو در بخش ششم نتیجه­گیری شده و برای کارهای آینده پیشنهادهایی ارائه خواهد گردید. اطلاعات مربوط به شبکه­های نمونه در پیوست الف فهرست خواهد گردید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word