دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2  مدل استیرز و پورتر 1997

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استیرز و پورتر[1] (1997) اظهار می‌کنند که متغیرهای زیادی با تعهد سازمانی مرتبط هستند که این متغیرها در 3 سطح و 5 دسته به شکل زیر تقسیم: 1- عوامل فردی یا شخصی مانند سطوح اولیه تعهد کارکنان؛ 2- عوامل سازمانی مانند اولین تجربیات کاری کارمند و سپس احساس مسئولیت؛ 3- عوامل غیر سازمانی مانند دسترسی به مشاغل جایگزین دسته بندی می شوند. این عوامل و متغیرها نتایجی را برای سازمان دارند که در نمودار زیر مطرح شده می باشد. این نمودار شامل عوامل شخصیتی (فردی)، عوامل شغلی (سازمانی) و تجربیات کاری (غیر سازمانی) مؤثر بر تعهد سازمانی و نتایج حاصل از آن را نشان می‌دهد (مقیمی، 1386، ص 392).

 

 

شکل(3-2): عوامل موثر بر تعهد و نتایج حاصل از آن؛ منبع: (خشنود، 1390)

 

5-5-1-2 مطالعه مودی و همکارانش

مودی و همکارانش (1982) پیش شرط‌های تعهد سازمانی(تعهد عاطفی) را در چهار گروه به صورت شکل زیر دسته بندی می‌کنند.

19 – Steers & Porter

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
  • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
  • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد