شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

مرحله شناسایی نیازهای ارتباطی

سازمان ها در نظر داشتن تامین نیازهای ارتباطی کارکنان سازمان وموازنه میان آن و سایر نیازهای آنان را به عنوان عاملی اساسی و تاثیر گذاری در نگهداری و انگیزش کارکنان تلقی نموده و باشناخت ابعاد مختلف نیازهای کارکنان دراین زمینه و تجزیه و تحلیل آن ،اهداف و اقدامات نظامندی رابرای تحقق آن تعریف و اجرا می نمایند.

2-1-11-2- مرحله تعیین اهداف و برنامه های ارتباطی

دراین مرحله با بهره گیری از خط مشی سازمان اهداف و انتظارات از سیستم مدیریت ارتباطات داخلی مشخص می گردد. گفتنی می باشد مسئولیت اصلی تعیین این اهداف جهت استقرار و نگهداری سیستم مدیران ارشد سازمان می  باشد.

2-1-11-3-مرحله طراحی و استقرار کانال های ارتباطی

فعالیت های اجرایی عبارت از اجرای اقداماتی می باشد که تحقق برنامه ها و اهداف ارتباطی مورد انتظار ازسازمان را محقق می سازد. این اقد امات شامل شناسایی و طراحی کانال های ارتباطی ، ایجاد ارتباط میان کانال های ارتباطی با اهداف تعریف شده ، استقرار کانال های ارتباطی و… می باشد.

2-1-11-4- مرحله تجزیه و تحلیل و تامین نیازهای ارتباطی کارکنان

مدیریت ارتباطات سازمان یک قرآیند مستمر وتکاملی می باشد که ازطریث آن بهبود ارتباطات داخلی در سازمان میسر می گردد. این سیستم آیند هنگر و توسعه ای بوده واز طریق بازبینی های منظم به سازمان فرصتی را برای انعکاس عملکرد گذشته به غنوان مبنایی بریا برنامه ریزی به منور بهبود و توسعه ارتباطات در آینده فراهممی آورد. با چنین بازخوردی، سازمان می تواند درکی روشن و واقعی از فرآیندها ی ارتباطی خود به دست اورده وارتباطات را موثرتر مدیریت نماید.

2-1-12-کاربردهای سیستم ارتباطات داخلی

نظام ارتباطات داخلی دارای کاربردهای مهمی می باشد . مانند مهمترین آن عبارتند از :

1- درک  مشترک از اهداف و ماموریتهای شغلی

2- درک مشترک از ماموریت و ارزشهای واحد ، گروه و سازمان سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد