دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. ارزیابی تکنولوژی پارلمانی

ارزیابی تکنولوژی نشان داده می باشد که یکی از مهم ترین شکل های حمایتی، برای فرایند تصمیم گیری سیاسی می باشد. ارزیابی تکنولوژی به ویژه برای پشتیبانی و مشاوره با قوه ی مقننه برای پاسخگویی به پرسش های مربوط به علم و تکنولوژی دارای اهمیت می باشد. بسیاری از پارلمان های دنیا، در شکل های سازمانی مختلف، نهادهایی را برای مطالعه ی پرسش های خاص با یک روش سیستماتیک و ارائه اطلاعات و مشاوره، در اختیار دارند. (قاضی نوری، 1383)

  1. پشتیبانی از قوه مجریه

بعضی دولت ها و قوای مجریه دیگر( مانند کمیسیون اروپایی) انواعی از واحدهای پژوهشی رسمی پشتیبان را برای روبرو شدن با مسائل علم و تکنولوژی تاسیس کرده اند. مانند:

  • ایالات متحده: OSTP
  • کمیسیون اروپایی:IPTS در سویل
  1. ارزیابی تکنولوژی ادغام شده در R&D

این دسته از ارزیابی تکنولوژی در محیط کار دانشمندان و مهندسین یعنی درون سازمان ها یا موسسات R&D انجام می گردد و غالبا” ارزیابی تکنولوژی ادغام شده[1]”  نامیده می گردد. البته بایستی در نظر داشت که مقصود ITA “فعالیت های TA موازی” نیست . زیرا ITA درون یک پروژه پژوهشی انجام می شود و جزئی جدا از پروژه نیست. هدف ITA مطالعه جنبه های اجتماعی در خلال فرآیند R&D می باشد. ITA یک ابزار برای هشدار زودهنگام نیست بلکه دانش کسب شده به وسیله ITA برای حداقل کردن و یا دوری جستن از پیامد های منفی اجتماعی به فرآیند R&D بازخور می گردد. (قاضی نوری، 1383)

دسته بندی دیگری به شکل زیر صورت گرفته می باشد که  ارزیابی تکنولوژی) (TA [2] نسبت به عرصه مطالعه و کنشگران این عرصه، به راههای مختلفی صورت می‌گیرد. سه شاخه از TA  را که هرکدام سبک خاصی دارند، می‌توان تشخیص داد. (ASTPP،1999)

TA در شرکتها و مؤسسات درگیر با مسائل تکنولوژیکی، برای رسم نمای آینده تکنولوژیها و مطالعه ارزش آنها برای شرکت یا مؤسسه بکار گرفته‌شده و از آن بعنوان یک ورودی در توسعه استراتژی بهره گیری می گردد. انتخاب تکنولوژیهای برنده (یا اجتناب از بازنده‌ها) وجه غالب این فعالیت می باشد.

دومین شاخه ارزیابی تکنولوژی، TA برای توسعه سیاستها و تصمیم‌گیریهای سیاسی در مورد پروژه‌ها یا طرحهای گسترده یک جزء تکنولوژیکی مهم دارد. این نوع TA را می‌توان یکی از وظایف دولت دانست و دفتر ارزیابی تکنولوژی ایالات متحده (OTA) را بعنوان تجسم این نوع از ارزیابی تکنولوژی قلمداد نمود. OTA در طول مدت حیات، رویکردی قوی در مطالعات TA را توسعه داد که هنوز می‌تواند به نحو سودمندی از آن بهره گیری گردد. سازمانهای دیگری نیز با هدف انجام TA برای پارلمان‌ها یا دول کشورها از روی مدل OTA به وجودآمده‌اند.

[1] Integrated Technology Assessment(ITA)

[2] Technology Assessment

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسشهای اصلی و فرعی

  1. شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت فناورانه در جهت تدوین استراتژی در بنگاههای خدماتی چیست؟
  2. اولویت بندی توانمندی تکنولوژیکی فعلی شرکت هواپیمایی خلیج فارس به چه صورت می باشد؟
  3. شرکت هواپیمایی خلیج فارس، چه راهکارهایی را بایستی با در نظر داشتن قابلیت های فناورانه فعلی، جهت رسیدن به اهدافش، در پیش گیرد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید