دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات فرعی

 • تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت اقتصادی آنها دارد
 • تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت قانونی آنها دارد
 • تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت ملی آنها دارد
 • تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت اخلاقی آنها دارد

6-1 ماهیت پژوهش و روش تحلیل آماری

این پژوهش با در نظر داشتن ماهیت، از نوع پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش توصیفی- کاربردی پیمایشی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با بهره گیری از بسته نرم افزاری SPSS بهره گیری شده می باشد . جهت برآورد تابع از رگرسیون خطی و برای مطالعه وجود همبستگی بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری شده می باشد . همچنین آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها به کار گرفته شده می باشد.

7-1 جامعه و نمونه آماری و شیوه نمونه گیری

جامعه آماری حوزه تعمیم نتایج و یافته های پژوهش می باشد ،از این روی جامعه آماری در بر دارنده کلیه افراد مورد مطالعه می باشد که پژوهشگر از میان آنان واحدهای نمونه خود را گزینش می کند.لذا جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان اداری سازمان مرکزی حفاظت محیط زیست تهران که تعداد این افراد شامل 200 نفر می باشند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
 • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
 • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید