دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

1-فرضیه اصلی:

ارتباطات سازمانی بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیر معنادار دارد.

1-4-2-فرضیه های فرعی:

  1. 1. گشودگی مجاری ارتباطی بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد.
  2. اطلاع رسانی موثر بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد.
  3. ارتباطات رسمی بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد.
  4. ارتباطات غیررسمی بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیر معنادار دارد.
  5. آزادی اقدام دربرقراری ارتباط بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیر معنادار دارد.
  6. ارتباطات یک طرفه بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعناداردارد.
  7. بازخورد بر سکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد.

1-5-هدف های پژوهش یا نتایج مورد انتظار:

1.مطالعه تاثیر مدیریت ارتباطات درون سازمانی برپدیده سکوت سازمانی درشرکت نفت قلات قاره

2.مطالعه وضعیت سکوت سازمانی درشرکت نفت فلات قاره ایران

3.بدست آوردن نتایجی درجهت ارتقای ارتباطات درون سازمانی در درشرکت نفت فلات قاره ایران

4.ارائه راهکارهای عملی درجهت کاهش پدیده سکوت سازمانی درشرکت نفت فلات قاره ایران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد