دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

– فرایندتاریخی مطالعه ارتباطات سازمانی

در نظر داشتن ارتباطات سازمانی وروابط کارکارکنان به سال 1927برمی گردد.درآن سال رتلیسبرگرودیکسون درکارخانجات وسترن الکتریک درزمینه روابط کاری بین رییس ومرئوس مطالعاتی انجام دادندکه بعدها باعث شدبسیاری ازپژوهشگران به مطالعه دراین زمینه بپردازند.این پژوهشگران توانستنددراین زمینه نظرات ارزشمندی راارائه دهند.ازجمله این نظرات می توان به نظریه های ردینگ درسال1972،گلدهی بر،یتس،پرترولسنینگ1978،جابلین1985وکلی1982اشاره نمود.

کاتس وکان درسال1986وبولدینگ درسال1975برلزوم مطالعه بیشتردرموردارتباطات سازمانی تاکیدنموده وجابلین درسال1985ازاینکه به این موضوع آنطورکه شایسته می باشد توجه نمی شودگله مند می باشد.کارل درسال1978درصفحه38گزارش تحقیقی خودچنین می گوید:”یقینا نظام ارتباطی نامناسب می توانداحتمال عدم تفاهم یادرگیری بین کارکنان راافزایش دهد.(محب علی،1375 :3 )

 

2-1-3-ارکان اصلی فرایند ارتباطات

جان کاتر[1] ارتباطات را به صورت زیر تعریف کرده می باشد : یک فرستنده پیام، پیامی را از طریق وسیله یا ابزاری به گیرنده پیام می فرستد که او به آن پاسخ می‌دهد . در این شکل ساده می توان الگویی به طریق گیرنده پیام. الگوی مزبور نشان زیر ارائه نمود . فرستنده پیام یک ارتباط سه رکن اصلی وجود پیام می‌دهد که در دارد. بدیهی می باشد که اگر یکی از آنها حذف گردد، ارتباط مستقر نمی‌گردد. در یک فرآیند ارتباط هفت بخش هست

  • فرستنده پیام[2] یا منبع پیام: آغازگر ارتباط می باشد. در یک سازمان، فرستنده پیام کسی می باشد که دارای اطلاعات می باشد و هدف وی این می باشد که آن را به یک یا چند نفر اطلاع دهد .
  • به رمز درآوردن پیام[3] : زمانی انجام می گردد که فرستنده پیام، اطلاعات را به صورت یک رشته علامت یا نماد درآورد. به رمز درآوردن پیام از آن جهت لازم می باشد که اطلاعات تنها بایستی بین یک نفر و نفر دیگر از طریق علامت و نشانه مبادله گردد .
  • پیام[4]: اطلاعاتی می باشد که فرستنده پیام آن را از نظر فیزیکی به صورت رمز درآورده می باشد. پیام ممکن می باشد به هر شکل و صورتی باشد و فرد دیگری آن را دریافت و درک کند.
  • کانال یا مجرای ارتباطی[5]: وسیله‌ای می باشد برای ایجاد ارتباط بین فرستنده و گیرنده پیام (مثل هوا برای انتقال صوت). غالبا نمی توان کانال ارتباطی را از پیام جدا نمود.
  • دریافت کننده یا گیرنده پیام[6]: شخصی می باشد که اندام های حسی او احساس می کنند که پیام را دریافت کرده اند. امکان دارد گیرنده پیام، یک یا چند نفر باشند.
  • از رمز خارج کردن پیام[7]: فرایندی می باشد که به وسیله آن گیرنده پیام، پیام را تفسیر می کند. گیرنده بایستی آغاز پیام را دریافت کند سپس آن را تفسیر کند.

 بازخورد کردن نتیجه[8]: مسیری دارد که در

[1] John kotter

[2] Sender

[3] Encoding

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[4] Message

[5] Channel

[6] Receiver

[7] Decoding

[8] Feedback

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد