دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

2 مدل “مییر و شورمن”[1]

از نگاه این دو تعهد سازمانی دو بعد دارد:تعهد مستمر به معنای میل ماندن در سازمان ؛ و تعهد ارزشی به معنای کوشش مضاعف برای سازمان در واقع در این مدل تعهد مستمر مرتبط با تصمیم ماندن یا ترک سازمان می باشد، در صورتی‌که تعهد ارزشی مرتبط با کوشش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی می باشد.( Mayer & Shoorman,2000). در حالی که در مدل آلن و مییر این هر سه غیر از تعهد مبنی بر ادامه ماندن در سازمان و یا ترک آن می‌باشد.

6-1-2 دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی

دو دیدگاهی که امروزه در تعهد سازمانی مطرح می باشد، عبارت می باشد از:

الف (دیدگاه نظری که تعهد را به عنوان امری عاطفی یا نظری می‌داند معتقد می باشد تداوم کار افراد در جهت تعقیب اهداف سازمان، از آن روست که آن‌ها از طریق سازمان، هویت می‌یابند. این دیدگاه نوعاً با مقیاس پرتر، عملیاتی و قابل محاسبه شده می باشد. تعهد نظری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیش بینی کننده تعهد رفتاری می‌باشد. تعهد نظری حاکی از طرفداری کارمندان از سازمان، تمایل به عضویت و تمایل بسیار کمتر به ترک خدمت می باشد (شیخ و باقرزاده، 1384).

ب (دیدگاه رفتاری که از دریچه کاملاً متفاوتی به تعهد سازمانی می‌نگرد و تعهد را بیشتر امری رفتاری در نظر می‌گیرد تا نظری. بر طبق این دیدگاه که ناشی از نظرات بیکر می باشد، افراد به خاطر جلب منافعی زیرا برخورداری از مزایا و ارتقاء شغلی، به سازمان وابسته می شوند. نه به علت داشتن احساسات و عواطف مطلوب به آن. دیدگاه تعهد رفتاری معمولاً با مقیاس تریس عملیاتی می گردد (خاکی، 1385؛ ص 198-197).

در دیدگاه نظری، تحقیقات اکثراً به سمت شناسایی عوامل ایجاد کننده تعهد و همچنین پیامدها و نتایج حاصل از تعهد جهت گیری پیدا کرده می باشد. اما در دیدگاه رفتاری تحقیقات آغاز به شناسائی اثرات چنین رفتاری بر تغییر توجه متمرکز می‌باشند. بایستی خاطر نشان نمود که در مطالعه تعهد سازمانی، این دو دیدگاه را نباید رو در روی یکدیگر در نظر گرفت، بلکه در حقیقت شناخت صحیح فرایند تعلق و وابستگی به سازمان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Mayer & Shoorman

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
  • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
  • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد