عنوان کامل پایان نامه :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

5-3- مطالعه با اعمال خوشه­بندی سخت یکنواخت و در نظر گرفتن مرکز خوشه بر اساس وزن دهی داده­های موجود در خوشه

در این قسمت به مانند قبل خوشه­ها یکنواخت فرض شده اما مرکز خوشه بر اساس وزن­دهی داده­های موجود در آن خوشه به صورت ارتباط زیر تعیین می­گردد.

(5-1)

در ارتباط فوق ck مرکز خوشه kام، xi داده­های موجود در این خوشه که دارای n تنوع بوده و Pi احتمال مربوط به داده xi در این خوشه می­باشد. بر این اساس با در نظر گرفتن تعداد 4 تا 8 خوشه، مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی به صورت نشان داده شده در جداول زیر خواهد بود:

جدول 5-7 : مدل قابلیت اطمینان 4 حالته مزرعه بادی

احتمال محدوده توان مرکز خوشه حالت
4821/0 5/7-0
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5/1

1

دانلود از سایت منبع

0657/0

15-5/7

7/11

2 0561/0

5/22-15

2/19

3 3961/0

30-5/22

1/29

4

 

جدول 5-8 : مدل قابلیت اطمینان 5 حالته مزرعه بادی

احتمال محدوده توان مرکز خوشه حالت
4502/0 6-0 1/1 1
0710/0 12-6 6/8 2
0420/0 18-12 9/14 3
0535/0 24-18 9/20 4
3833/0 30-24 3/29 5

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word