تکه هایی از این پایان نامه :

5-4- مطالعه با اعمال خوشه­بندی سخت و تعیین محدوده خوشه­ها و مراکز آن­ها بر اساس بهینه­سازی تابع هدف مبتنی بر فاصله بین داده­ها

در این قسمت به مقصود تعیین محدوده مربوط به هر خوشه و اینکه مرکز خوشه چه مقداری باشد یک تابع هدف مبتنی بر فاصله بین داده­ها و مرکز خوشه مربوطه بهینه­سازی می­گردد. با مینیمم کردن این تابع در تعداد خوشه­های متفاوت مرکز هر خوشه و احتمال مربوطه تعیین شده و مدل قابلیت اطمینان مزرعه بادی تعیین می­گردد. همانگونه که اظهار گردید این خوشه­بندی سخت بوده و هر کدام از داده­ها تنها متعلق به یک خوشه خواهند بود. در جداول زیر این مدل­ها آورده شده می باشد.

 

 

جدول 5-13 : مدل قابلیت اطمینان 4 حالته مزرعه بادی

احتمال محدوده توان مرکز خوشه حالت
4012/0 1/5-0 7/1 1
0547/0 2/16-1/5 2/6 2
0758/0 5/24-2/16 5/19 3
4683/0 30-5/24 6/29 4

جدول 5-14 : مدل قابلیت اطمینان 5 حالته مزرعه بادی

احتمال محدوده توان مرکز خوشه حالت
4112/0 4/4-0 9/0
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 0798/0

7/10-4/4

3/5

2 0428/0

8/16-7/10

4/11

3 0639/0

3/25-8/16

9/19

4 4023/0

30-3/25

7/29

5

دانلود از سایت منبع

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word