عنوان کامل پایان نامه :جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف

تکه هایی از این پایان نامه :

3-2 کاربرد بهینه­سازی اجتماع ذرات در سیستم­های قدرت

الگوریتم PSO برای حل مسائل متنوعی در سیستم­های قدرت بکار گرفته شده می باشد. مقالات منتشره انتخابی بر اساس بهره گیری از PSO در سیستم­های قدرت را به صورت زیر می­توان اختصار­سازی نمود:

  • جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن
  • پخش بار اقتصادی
  • کنترل ولتاژ و توان راکتیو
  • طراحی پایدارساز سیستم قدرت

 

3-2-1 جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن

الگوریتم PSO به صورت موفق به مساله­ی جایابی و تعیین ظرفیت بهینه­ی خازن اعمال شده می باشد. در [52]، الگوریتم PSO برای جایابی خازن با هدف بهبود کیفیت توان در حضور هارمونیک­های ولتاژ و جریان تحت قیود محدوده­های ولتاژ، اندازه و ظرفیت بانک ­خازنی، محدوده­ی کیفیت توان بکار رفته می باشد. در فرمول­بندی تابع هدف مرجع [53]، اثرات اعوجاج هارمونیکی، ماهیت مجزای خازن­ها و سطوح بار مختلف، همگی در تابع هدف مساله گنجانده شده و با بهره گیری از الگوریتم PSO این تابع هدف کمینه شده می باشد. نویسندگان مرجع [54]، تکنیک باکتری جستجوگری[1] را با الگوریتم PSO به مقصود حصول مکان و ظرفیت بهینه­ی خازن­های ثابت و کلیدزنی در شبکه­های شعاعی و حلقوی در حضور بارهای نامتعادل و غیرخطی، ادغام کرده­اند. تابع هدف مرجع مذکور، کمینه­سازی هزینه­های تلفات انرژی کل و هزینه­ی نصب خازن، شاخص اعوجاج هارمونیکی کل[2] (THD) و ولتاژ مولفه­ی اصلی انحراف از مقدار مجاز را در بر می­گیرد. در [55]، نوع گسسته­ی الگوریتم PSO با الگوریتم پخش توان توزیع شعاعی[3] ترکیب شده تا جایابی بهینه­ی خازن با در نظرگرفتن هارمونیک­های شبکه اجرا گردد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word