دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 جامعه آماری،  روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

جامعه آماری تمامی کارکنان شاغل در دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشند. با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه 274 نفر برآورد گردید و برای انتخاب آزمودنی ها از روش گزینش تصادفی –طبقه ای بهره گرفته گردید .

 

 9-1 قلمرو پژوهش

     1-9-1 قلمرو موضوعی

این پژوهش به یبررسی مسئولیت اجتماعی شرکت می پردازد و این مفهوم را از دید کارکنان مورد مطالعه قرار می دهد.

     2-9-1 قلمرو مکانی

این پژوهش به مطالعه مسئولیت اجتماعی شرکت در دانشگاه سیستان و بلوچستان واقع در شهر زاهدان می پردازد.

     3-9-1 قلمرو زمانی

داده های این پژوهش در سه ماه اول  1392 شمسی گردآوری می گردد.

9-1 تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

در پژوهش حاضر با در نظر داشتن مدل پژوهش متغیرهای تداعی مسئولیت اجتماعی شرکت و مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت در این دسته قرار می­گیرند و متغیرهای مستقل محسوب می­شوند.

و نیز متغیر های نیرومندی،ایثار و جذب، به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده می باشد.

10-1 تعریف واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی

 

  • مسئولیت اجتماعی شرکت[1]: انجام وظایف قانونی و اقتصادی اساسی که کسب و کار در محیطی که در آن فعالیت می ‌کند با آن روبرو می گردد و نیز کمک داوطلبانه به توسعه اجتماعی این محیط ها به گونه کافی و ساختاریافته که بستگی به منابع در اختیار و استراتژی های کسب و کار دارد. (Pederson, 2006)

[1] Corporate Social Responsibility

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف اصلی

تعیین تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان.

2-3-1 اهداف فرعی

  1. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  2. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر ایثار کارکنان.
  3. تعیین تأثیرتداعی مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.
  4. تعیین تأثیر مشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر نیرومندی کارکنان.
  5. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر وقف کارکنان.

6. تعیین تأثیرمشارکت در فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت بر جذب کارکنان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اشتیاق شغلی کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه