دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مفهومی پژوهش

شکل(1-1): مدل مفهومی پژوهش(محقق ساخته)

4-1  اهداف پژوهش

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و مقصود خاصی صورت می‌گیرد. این هدف در غالب پرسش آغازی عیان می گردد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و مطالعه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمان با تعهد کارکنان می باشد. در واقع ما به دنبال این موضوع هستیم که آیا افزایش یا کاهش تعهد کارکنان تاثیری بر  مسئولیت اجتماعی سازمان دارد یا نه؟ مانند اهداف دیگری که این پژوهش دنبال می کند می‌توان به موارد زیر تصریح نمود:

 • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
 • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
 • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

5-1 فرضیات پژوهش

5-1-1  فرضیه اصلی

تعهد کارکنان اثر معناداری بر مسئولیت اجتماعی سازمان دارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
 • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
 • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه