دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی

قسمتی از متن پایان نامه :

رسمیت

رسمیت عبارت می باشد از میزانی که تصمیمات و روابط کاری توسط قوانین و رویه های رسمی تعیین               می شوند. قوانین و رویه ها ابزارهایی برای تعریف و تعیین رفتارهای مناسب ارائه می کنند. شرکت هایی                               با رویه های رسمی کمتر، اغلب به عنوان سازمان های ارگانیک یا پویا نامیده می شوند. سازمان های پویا و ارگانیک، ارتباطات افقی و عمودی و تأثیر های منعطف را تشویق می کنند. مزایای شکل ارگانیک شامل آگاهی و پاسخ سریع به تغییرات رقابتی و بازار، تسهیم موثرتر اطلاعات و کاهش تاخیر بین تصمیم و اقدام                          می باشد (اولسون و دیگران ،2002). پیش روی در سازمان هایی که درجه رسمیت بالا هست قوانین و رویه هایی هست که مانع خلاقیت و نوآوری افراد می گردد. استانداردسازی امکان مشارکت اعضا را در رفتارهای گروهی حذف می کند و هم چنین تمایل اعضا برای بحث بر روی گزینه های مطلوب را از بین  می برد (ابراهیمی، 1387). از سوی دیگر بعضی مطالعات نشان داده اند که رسمی سازی تاثیر مثبتی در اجرای استراتژی های پیوندی ( استراتژی کاهش هزینه و فرق به گونه همزمان) دارد. آنان عقیده دارند که روش های رسمی، شامل بهترین عملی می باشد که تصمیم گیرندگان از طریق تجربه می آموزند و به کارکنان این اجازه را می دهد که به صورت مؤثرتری با رویدادهای احتمالی در شغل هایشان مواجه شوند (جانسن و همکاران، 2006). قوانین فراهم کننده رهنمودهای رفتاری ویژه برای اعضا می باشد که این رهنمودها باعث صرفه جویی مالی به واسطه کاهش پول هدر رفته و زمان از دست رفته می گردد و همچنین می تواند حس همکاری را بین اشخاص برای تسهیل فرق، تحریک کند (کوردون پوزو و همکاران، 2006). قوانین و مقررات، ساختار و محتوای فعل و انفعالات را می سازد؛ این قوانین و مقررات گردش دانش تولید شده در دپارتمان های مختلف را تسهیل می کند، و آن ها را با ایده های جدید و نقطه نظرهای مختلف پرورش می دهد ( کوهندت و همکاران، 2004). بدون ساختار رسمی شده، کوشش اعضای سازمانی برای بهبود فرق آشفته، کمیاب، پراکنده یا غیرمؤثر باقی می ماند (اوخایسن و آیزنهارت، 2002). پس، محتوای قوانین، بینش و ماده شناختی فراهم می کند که شرکت ها از آن برای کاهش هزینه ها و افزایش تفکیک بهره گیری می کنند. (ریناد، 2005).مطالعات مربوط به مدیریت کیفیت جامع نیز  به این موضوع تصریح می کند که واکاوی و ارزیابی تمامی فعالیت های درون شرکت، ممکن می باشد منجر به مجموعه ای از اسناد رسمی گردد که منجر به بهبود کیفیت و جلوگیری از انحراف از استانداردهای پذیرفته شده می گردد. همان گونه که بکمن و همکاران (2007) و میروویچ و همکاران (2007) نشان دادند، رسمی سازی همبستگی مثبتی با کیفیت محصولات یا خدماتی که شرکت ارائه می دهد دارد، و راهی برای کاهش هزینه ها و بهبود فرق در آن واحد می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه وضعیت ساختار سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
  2. مطالعه وضعیت استراتژی کسب و کار در شرکت های صنعت غذایی
  3. مطالعه ابعاد عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
  4. مطالعه ارتباط میان ساختار سازمانی، استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی براساس دیدگاه مبتنی بر منابع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی   با فرمت ورد