دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

  • ویژگی‌های مرتبط با تأثیر

دومین گروه از عوامل موثر بر تعهد سازمانی که در ادبیات موضوع مشخص شده، تأثیر کارکنان و ویژگی‌های شغلی آن‌ها می‌باشد. سه جنبه از تأثیر شغلی که تأثیر بالقوه‌های بر تعهد سازمانی کارکنان می‌گذارند عبارتند از: حیطه شغل یا چالش شغلی، تضاد در تأثیر و ابهام تأثیر. پژوهش‌های زیادی ارتباط بین حیطه شغل و تعهد را مطالعه کرده‌اند، فرضیه اصلی در اینجا این می باشد که شغل تقویت شده (غنی شده) چالش شغلی و در نتیجه تعهد را افزایش می‌دهد. به علاوه مطالعات متعددی ارتباط بین تضاد تأثیر و ابهام تأثیر را مطالعه کرده و مطرح می‌کنند که تعهد با تضاد تأثیر و ابهام ارتباطی معکوس دارد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

  • ویژگی‌های ساختاری

اولین مطالعه در این زمینه توسط استیرز و همکارانش (1978) صورت گرفته که چهار متغیر ساختاری ذیل در این مطالعه مورد مطالعه قرار گرفته‌اند: اندازه سازمان، حیطه نظارت، تمرکز و پیوستگی شغلی. در این پژوهش ارتباط معنی داری بین هیچ یک از این متغیرها و تعهد پیدا نمود نشد. به دنبال آن موریس و استیرز (1980) تأثیر متغیرهای ساختاری را نیز مورد مطالعه قرار دادند. آن‌ها متوجه شدند که اندازه سازمان و حیطه نظارت با تعهد سازمانی غیر مرتبط بودند اما رسمیت پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد ارتباط دارند. بدین معنا که کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر، پیوستگی شغلی بیشتر و رسمیت بیشتر قوانین و روش‌های تدوین شده را تجربه کرده‌اند، نسبت به کسیانی که این عوامل را در اندازه کمتری تجربه کرده‌اند، تعهد سازمانی بیشتری را احساس می‌کنند. این یافته‌ها به استثنای متغیر تمرکز با نتایج استیرز و همکارانش سازگار نبوده می باشد. این دو مطالعه، جنبه‌های متفاوتی از ساختار را به عنوان عوامل مرتبط با تعهد، مورد مطالعه قرار دادند. استیرز و رودمونز در مطالعه تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد به این نتیجه رسیدند که وقتی کارکنان در مالکیت سازمان سهیم باشند، تعهد سازمانی بیشتری دارند تا زمانی که تنها به عنوان یک کارمند سازمان باشند. این پژوهش همچنین نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری) یک جنبه مربوط به تمرکز (با تعهد سازمانی ارتباط دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
  • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
  • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
  • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد