دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت زندگی کاری وارتباطات درون سازمانی

از دیگرمسائل مرتبط با مدیریت و رهبری سازمان، کیفیت زندگی کاری[1] می باشد زیرا که نیازهای روانی کارکنان در سازمان با کاربرد فنون کیفیت زندگی کاری برآورده خواهد شدو در واقع بهبود کیفیت زندگی کاری در هر سازمانی آرامش روانی و انگیزه های پیشرفت را بین کارکنان تقویت می کند.ازاین رو کیفیت زندگی کاری در قرن حاضر در سراسر دنیا به صورت یکی ازمهم ترین اهداف سازمان و کارکنان در آمده می باشد. برنامه کیفیت زندگی کاری شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازمانی می باشد که باعث رشدو تعالی کارکنان در سازمان می گردد. نظام ارزشی کیفیت زندگی کاری،سرمایه گذاری بر روی افراد را بعنوان مهمترین متغیر در معادله مدیریت راهبردی مورد توجه قرار می دهدو بر این باور می باشد که بر آورده کردن نیازهای کارکنان به بهسازی و کارایی بلند مدت سازمان منجر خواهد گردید.
تعاریف متعددی از کیفیت زندگی کاری ارائه شده می باشد اما شاید بتوان گفت ریچارد والتون[2] تعریف رسمی تری از کیفیت زندگی کاری ارائه نموده می باشد.” کیفیت زندگی کاری عبارت می باشد از اندازه توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده کردن نیازهای مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود”(ضیایی بیگدلی،109:1389). مولفه های کیفیت زندگی کاری از دیدگاه والتون عبارتند از: حقوق کافی و منصفانه[3]، ایمنی و بهداشت کاری[4]، تامین فرصت کاربرد و بهبود تواناییهای انسانی[5]، تامین فرصت امنیت و رشد مداوم[6]، یکپارچگی و یا انسجام اجتماعی در سازمان[7]، قانون گرایی در سازمان[8]، کارو فضای زندگی[9]، وابستگی اجتماعی زندگی کاری[10] (همان،111:1389(

2-2-1-مفاهیم و تعاریف

واژه کیفیت زندگی کاری[11] بارها و بارها در مجلات و نظریه های معتبر به کار رفته می باشد. اگر چه تعریفی مشترک از این مفهوم وجود ندارد اما به گونه کلی به هر چیزی اطلاق می گردد که باعث بهبود شرایط کلی سازمان گردد.

کیفیت زندگی کاری در هر جامعه ای معنا و مفهوم خاصی دارد و نمی توان برای آن یک تعریف و شاخص عام و جهان شمول ارایه نمود. ارتباط کیفیت زندگی کاری و بهره وری منابع انسانی، ‌ارتباط ای دو سویه می باشد. محیط کار به شرطی دارای کیفیت می باشد که در آن افراد به عنوان عنصر اصلی سازمان به حساب آیند و ذهن آن ها در محیط یا چالش فکری مواجه باشد و شرایط محیط کار باعث پرورش و رشد توانایی افراد گردد (میر سپاسی، 1381: 40).

1.quality of work life(Q.W.L).

2.Richard Walton

3.adequate and fair compensation

4.safe and healthy working

5.Human Progress Capabilities

6.opportunity for continued Growth and Security

[7] . social integration in the work organization

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8] . constitutionalism in the work organization

[9] . work and life space

[10] . The social relevance of work life

[11] – QWL (quality of worklife)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد