دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین واژهها و اصطلاحات پژوهش

تکنولوژی : تکنولوژی تمام دانش ها، محصولات، ابزار و روش ها و سیستم هایی می باشد که به خدمت گرفته می گردد تا محصول یا خدمتی ارائه گردد. تکنولوژی فرایند انتقال و تبدیل منابع به محصولات از طریق دانش، تجربه، اطلاعات و ابزار می باشد.( خلیل،1389)

ارزیابی تکنولوژی : ارزیابی تکنولوژی فرایندی می باشد که بوسیله آن سازمان ها و بنگاه های اقتصادی، جذابیت تکنولوژی هایی که در محصولات خود مورد بهره گیری قرار می دهند و با باالقوه امکان بهره گیری از آنها را دارند و همچنین توانمندی های تکنولوژیک خود را مورد ارزیابی قرار می دهند. ( خلیل،1389)

ارزیابی توانمندی های تکنولوژیکی : ارزیابی توامندی های تکنولوژیکی فرایندی می باشد که در آن سطح فعلی قابلیت ها و توانایی های تکنولوژیک سازمان اندازه گیری می گردد تا هم نقاط ضعف و قوت تکنولوژی سازمان شناسایی گردد و هم بتوان توانمندی های تکنولوژیک سازمان را با رقبا با سطح ایده آل آن مقایسه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب اقدام نمود.( طباطباییان،1384)

استراتژی : روشی می باشد که سازمان برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود اتخاذ می کند. این اهداف بر اساس نیازها، خواست ها و الزامات ذینفعان تنظیم می گردند. در مسیر دستیابی به اهداف مورد نظر فرصت ها و تهدیدهایی برای سازمان هست که بایستی مورد توجه قرار گیرند. تعامل میان تهدید ها و فرصت ها از یک طرف و نقاط قوت و ضعف از طرف دیگر مبنای تعیین استراتژی خواهد بود.( اعرابی،1389)

استراتژی تکنولوژی : عبارتست از تصمیمی که سازمان در ارتباط با سرمایه گذاری، توسعه و بهره برداری از تکنولوژی های محصول و فرایند خود اتخاذ می کند. بدین ترتیب علاوه بر تعیین اولویت های سرمایه گذاری، استراتژی تکنولوژی بایستی روش مناسب توسعه و بهره برداری از تکنولوژی های منتخب را نیز تعیین کند. ( اعرابی،1389)

پورتر در سال 1985 مجموعه فعالیت های سازمان را (فعالیت های اصلی و پشتیبانی) زنجیره ارزش نامید و یک مدل عمومی برای مجموعه فعالیت های مزبور ارائه داد. در روش او، ارزیابی تکنولوژی بر اساس عملکرد صورت می پذیرد. شاخص های عملکرد می تواند هزینه، ضایعات و … باشد.( پورتر،1985)

در سال 1989 روش تکنومتریک(اطلس تکنولوژی) برای اندازه گیری محتوی تکنولوژی توسط گروه اسکاپ ارائه گردید.اتکای ارزیابی بر 4 غیر از تکنولوژی(تکنو افزار، دانش افزار، بشر افزار و سازمان افزار) قرار دارد. با ارزیابی سطح تکنولوژی موجود با بهترین وضعیت در هر یک از چهار غیر از مطرح شده و تلفیق آنها با یکدیگر محتوی کل تکنولوژی اندازه گیری شده و تعیین می گردد.( اطلس تکنولوژی،1989)

پاندا و راماناتان در سال 1996 فرایندی را برای ارزیابی توانمندی تکنولوژیک ارائه دادند که توان سازمان در ایجاد ارزش افزوده را برابر با توان تکنولوژی سازمان می دانند. این مدل در پنج گام با شناسایی فرایندهایی از سازمان که ایجاد ارزش افزوده می کنند، توانمندی های تکنولوژیک و شاخص های اندازه گیری آن توانمندی ها را تعیین نموده و با تعیین وضعیت فعلی سازمان و مقایسه توان تکنولوژیک با حالت ایده آل، به تعیین شکاف تکنولوژیک می پردازد.  (پاندا، راماناتان،1996)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسشهای اصلی و فرعی

  1. شاخص های مناسب ارزیابی قابلیت فناورانه در جهت تدوین استراتژی در بنگاههای خدماتی چیست؟
  2. اولویت بندی توانمندی تکنولوژیکی فعلی شرکت هواپیمایی خلیج فارس به چه صورت می باشد؟
  3. شرکت هواپیمایی خلیج فارس، چه راهکارهایی را بایستی با در نظر داشتن قابلیت های فناورانه فعلی، جهت رسیدن به اهدافش، در پیش گیرد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :ارزیابی قابلیت های فناورانه برای تدوین استراتژی در شرکت هواپیمایی خلیج فارس  با فرمت ورد