دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

نقشه راه:

در اجرای این پژوهش ما کار را با جمع آوری نظریات و تئوریهای مرتبط با موضوع از طریق مطالعات کتابخانه‌ای آغاز کرده و مدلی نظری را از میان مدلهای ارائه شده بعنوان چارچوب اصلی این پژوهش انتخاب کرده‌ایم. سپس با بهره گیری از پرسشنامه بعنوان ابزار اصلی مورد بهره گیری جهت جمع آوری داده ها به جمع آوری داده ها پرداخته و از طریق ابزارهای آماری SPSS به تجزیه تحلیل داده ها پرداختیم. در نهایت به ارائه نتایج بدست آمده از پژوهش و اظهار پیشنهاداتی بمنظور چراغ راهی برای تحقیقات آتی که می تواند دراین زمینه صورت بگیرد، ارائه می گردد.

1-10- پیشینه پژوهش:

1.در پژوهش یوسفى ( 1377 ) در خصوص طراحی و تبیین الگوی تحلیل ارتباطات سازمانی در سازمان تربیت بدنی، هشت مولفه ارتباط سازمانی از دیدگاه پرسنل سازمان مورد مطالعه قرار گرفت و با نرم انجمن بین المللی ارتباطات مورد مقایسه قرار گرفت که محقق به این نتیجه دست پیدا نمود که مؤلفه های ارتباط سازمانی تاثیرات بسیاری بر سازمان گذاشته اند.

  1. هارولد[1]وهمکاران(2006)ووسک وهمکاران(2007) درتحقیقات خودبه ارتباط معناداربین ارتباطات درون سازمانی وتعارض پی بردند.

3.درتحقیق دانایی فرد وهمکاران (1390)درخصوص تأثیر فرهنگ سازمانی درپدیده سکوت سازمانی،به ارتباط معناداری بین این دومولفه دست یافتند.آنان دریافتند که تقویت هرچه بیشترفرهنگ سازمانی می تواند درکاهش سکوت سازمانی موثر باشد.

4.ادمونسون وجرج[2](2007)درتحقیقی دررابطه اعتماد سازی فضای کاروسکوت سازمانی پی به این واقعیت بردند که افزایش فضای اعتماد درمحیط کارمی تواند درکاهش چشمگیر جو سکوت سازمانی موثرباشد

  1. رضازاده کرمانی (1390)درپایان نامه کارشناسی ارشدخوددر دانشگاه پردیس قم به مطالعه تاثیرعوامل مدیریتی برسکوت سازمانی پرداخته اند.این پژوهش درنیروگاه برق کرمان صورت گرفته ونشان دهنده ارتباط معناداری بین این دومقوله می باشد.

6.حیدری ابهری(1389)در درپایان نامه کارشناسی ارشدخوددر دانشکده پردیس دانشگاه علامه طباطبایی به مطالعه تاثیرمدیریت ارتباطات سازمانی برتعهدسازمانی پرداخته اند.این پژوهش درسازمان قضایی صورت گرفته ونشان دهنده ارتباط معناداری بین این دومقوله می باشد.

[1] harrold

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Edmondson and George Munchus

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد