دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی

قسمتی از متن پایان نامه :

پیکر بندی ساختار و استراتژی

یک اختلاف اصلی در ادبیات امروزی عدم ارتباط محتوای غنی استراتژی ها با ساختار سازمانی می باشد. به گونه  مثال، استراتژی فرق از طریق نوآوری به سادگی در یک ساختار بروکراتیک یا مکانیکی قابل اجرا نیست. همچنین به نظر نمی رسد ساختارهای بورکراتیک نیز بتوانند فرق از طریق نوآوری را افزایش دهند. به گونه مشابهی سازمان هایی که یک استراتژی رهبری هزینه را در پیش می گیرند بسیار کارا هستند و محصول کم هزینه را با رقیمتی کمتر عرضه می کنند. در این صورت شاید ساختارهای مکانیکی تر و بوروکراتیک تر که تمرکز زیادی بر کنترل هزینه ها، استانداردها، رویه تکراری، سیستم های اطلاعاتی هزینه و غیره دارد مناسب تر باشد. ساختار ارگانیک بیش از حد انعطاف پذیر و ناکاراست و قادر نیست هزینه ها را کنترل کند. به همین دلیل برای یک استراتژی خاص تعداد کمی ساختارهای مناسب هست و برعکس (دنی،1986).

نگاه به ساختار یک نگاه درونی می باشد در جهت اجرای استراتژی. در این نگاه تمرکز مدیران به بازار نیست و مدیر بر کارایی و تاثیر کار هر کارکرد برای پیاده سازی استراتژی تمرکز دارد. سوال این می باشد که بهترین راه در سازماندهی خویش برای رسیدن به رسالت سازمانی چیست؟ هنگامی که تمرکز بر داخل می باشد، سازمان هنوز بایستی عوامل خارجی را نیز لحاظ کند. با در نظر داشتن آن چیز که بازار خارج- مشتریان، رقبا، تامین کنندگان و توزیع کنندگان – پیشنهاد می کنند ساختار درونی شکل می گیرد. این شکل گیری از طریق کوچک سازی، تجدیساختار،مهندسی مجدد، برون سپاری و توانمند سازی انجام می شود. یکی از ابتدایی ترین و گسترده ترین چارچوب های مورد توجه در شناسایی عوامل کلیدی که عملکرد بهینه را توجیه می کند مدل 7S  مک کنزی می باشد. طبق مدل پیشنهاد می گردد زمانی که استراتژی در حال تدوین می باشد مدیران بر 6 شش جزء دیگر مدل نیز برای اطمینان از اثربخشی اجرا تمرکز کنند. یکی از شش جزء که در شکل آمده می باشد ساختار می باشد. بخش مهمی از اجرای صحیح استراتژی به ساختار سازمان وابسته می باشد . ساختار به معنای اصولی می باشد که فعالیت های متفاوت سازمان و کسب و کار بر اساس آن سازماندهی می گردد. این تقسیم فعالیت ها بر اساس دو معیار تاثیر و کارایی می باشد.تقسیم فعالیت ها بخشی از سازماندهی می باشد و تفکیک نامیده می گردد. اما این فعالیت های جدا، بایستی در عین حال متناسب و یکپارچه بوده تا کسب و کار به عنوان یک کل اثر بخش باشد. نتیجه این تفکیک و یکپارچه سازی فعالیت ها ساختار اصلی سازمان می باشد(رابینسون.2000).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. مطالعه وضعیت ساختار سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
  2. مطالعه وضعیت استراتژی کسب و کار در شرکت های صنعت غذایی
  3. مطالعه ابعاد عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی
  4. مطالعه ارتباط میان ساختار سازمانی، استراتژی کسب و کار و عملکرد سازمانی در شرکت های صنعت غذایی براساس دیدگاه مبتنی بر منابع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعت مواد غذایی   با فرمت ورد