دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول مدیریت ارتباطات

2-1-8-1-یکپارچگی و همسویی ارتباطات [1]

سازمان ها به پیام هایی جهت ساز و یکپارچه نیاز دارند تا کارکنان را با اهداف سازمانی همسو نموده و پیوند دهد. فعالیت های ارتباطی در سازمان بایستی متناسب و سازگار با سیاست های سازمانی بوده و ارتباطات سازمانی را در قالب یک سیستم هدفمند و مرتبط با سایر سیستم های منابع انسانی مدیریت نماید. این تأثیر بر روی کسب وحدت و انسجام تمرکز داشته و به گونه گسترده با خلق یکرنگی و یکسانی در سازمان ارتباط دارد.

2-1-8-2-در نظر داشتن تامین نیازهای ارتباطاتی کارکنان

سازمان ها در نظر داشتن تامین نیازهای ارتباطاتی کارکنان سازمان و موازنه میان آن و سایر نیازهای آنان را به عنوان عاملی اساسی و تاثیرگذار در نگهداری و انگیزش کارکنان تلقی نموده و با شناخت ابعاد مختلف نیازهای کارکنان در این زمینه و تجزیه و تحلیل آن، اهداف و اقدامات نظام مندی را برای تحقق آن تعریف و اجرا می نمایند.

2-1-8-3-جریان اطلاعات مورد نیاز در سرتاسر سازمان

سازمان ها گردش داخلی اطلاعات(پیام ها) را در سرتاسر مرزهای افقی و عمودی سازمان مدیریت نموده و از این طریق اطمینان می یابد که کارکنان از واقعیت های سازمانی آگاهی داشته و آنها را دنبال می کنند. از طریق اطلاعات(پیام ها)، سازمان می تواند اهداف خود را تسهیم کند، استراتژی را خلق کند، تصمیم گیری کند و رفتارها را یکپارچه و ترکیب نماید. تأثیر اطلاعاتی ارتباطات داخلی بر جریان مستمر اطلاعات مورد نیاز به مقصود توانمندسازی سازمان برای کسب اهداف فردی و سازمانی دلالت دارد.

 2-1-8-4-ارتباطات وهماهنگی در سازمان

فرایند اثر بخش و کارای تولید محصولات یاخدمات مستلزم همکاری و مشارکت کارکنان و واحدهایی می باشد که با هماهنگی یکدیگر و به شکلی همگون فعالیت می نمایند . بدیهی می باشد هماهنگی بین فعالیت های اعضا و واحدهای یک سازمان (صرفا از طریق ارتباطات اثربخش ممکن می گردد.

2-1-8-5-مشارکت عمومی کارکنان و مدیران در برقراری ارتباطات موثر

ارتباطات مسولیت هر فردی درسازمان می باشد از مدیران ارشد گرفته تا پایین ترین سطوح عملیاتی  همه بایستی به ارتباطات واثربخشی آن توجه کنند .جریان ارتباطات در یک الگوی باثبات  ارتباط را تنظیم و قابل پیش بینی می کند و به کلیه کسانی که درفرآیند ارتباط مشارکت می کنند احساس امنیت واطمینان خاطر می بخشد.

2-1-9-خصیصه های ارتباطات اثر بخش[2]

مطالعه ها نشان می دهد که بین ارتباطات اثر بخش و عملکرد موفقیت آمیز ارتباط معنا داری هست .هر اقدام مدیر در برگیرنده ارتباطات می باشد . بهترین تفکر ، خلاقترین و بدیعترین ایده یا عالی ترین نقشه راهبردی بدون بهره گیری ازعنصر ارتباطات عقیم می ماند . از این رو،مدیران در حوزه مدیریت منابع انسانی همواره نیازمند مهارت های ارتباطی اثربخش هستند . انتقال مفاهیم ومعانی ودر مفهومی گسترده تسهیم تجارب مانند دیدگاه های جدیدی هستند که در عرصه ارتباطات بستر مناسبی را برای تقویت مهارتهای ارتباطی مدیران و امکان رهایی آنان از گرداب معضلات پی در پی فراهم میسازندوامکان کنش،تغییر، مبادله و حرکت را مهیا می کنند. خصیصه های ارتباطات اثربخش ر ا می توان در موارد زیر اختصار نمود:(عباس پور،1384: 266)

–  به تعهد مدیریت عالی منجر می گردد.

–  برنامه ریزی شده ،سنجیده وروبه ترقی می باشد.

– از الگوی نظام گرا پیروی می کند وبه گونه منظم زمانبندی شده می باشد.

– قابل اعتماد و موثق می باشد و از منابع اطلاعاتی مطمئن الهام میگیرد.

– انعطاف پذیری لازم را دارد.

– با دقت ،وقت و پول کافی برای آن صرف می گردد.

– برای همه مولفه های انسانی و شرکت کنندگان در فرایند ارتباطات قابل فهم و درک می باشد.

– به اندازه کافی مطبلوبیت کلازم را دارند.

– در قبال بازخور آمادگی لازم را دارد.

– از طر یق برنامه های آموزشی طرفداری می گردد.

[1] Communicatin integration

[2] – effective communication

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد