دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سبک های ارتباطات[1]

سبک ارتباطی هر فرد که بر مهارت وی دربرقراری ارتباط با دیگران دلالت دارد، تحت تاثیر عوامل پنج گانه قرار می گیرد: دقیق بودن در انتقال پیام، مستقر کردن ارتباطات باز و  دوطرفه، رک بودن و صراحت داشتن، گوش شنوا داشتن، توان مستقر کردن ارتباط به صورت طبیعی و غیر رسمی، مشابه سبک های رهبری، چهار سبک ارتباطاات نیز به کار گرفته می شوند: (رضاییان، 1380: 485)

2-1-7-1-سبک دستوری [2]

هنگام بهره گیری از این سبک، پیام ها بایستی روشن و صریح باشند زیرا اندازه توان و تمایل افراد ناچیز می باشد، هنگام بهره گیری از سبک تفویضی نیز بایستی از ارتباط یکطرفه و پیام های موجز بهره گیری می گردد زیرا افراد توانمند، براحتی مفهوم پیام را در می یابند.

2-1-7-2-سبک ترغیبی [3]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از سبک ترغیبی برای تغییر توجه ها و افکار عمومی در مورد سازمان بهره گیری می گردد. این سبک در بسیاری از سازمان های تجاری، سیاسی و مذهبی به کار گرفته می گردد. ارسطو در کتاب معروف خود تحت عنوان سخنوری، سه عامل “فرستنده یا منبع”، “پیام”و “مخاطب” را مورد توجه قرار می دهد.

 

 

2-1-7-3-سبک حمایتی [4]

از سبک حمایتی برای ایجاد شناخت و برقراری تفاهم و ایجاد روابط سازگار میان افراد بهره گیری می گردد، در واقع این نوع ارتباطات برای اجتناب از “موضع تدافعی” مستقر می گردد. اخذ موضع تدافعی، چه از جانب فرستنده پیام و چه از جانب گیرنده پیام، اثربخشی ارتباطات را ضایع می کند، زیرا افرادی که با پیش داوری و موضع تدافعی با پیام برخورد می کنند نمی تواننند محتوای پیام را به گونه کامل و صحیح  دریافت کنند. هنگام برقراری ارتباط حمایتی، مدیر بایستی به توصیف موضوع بپردازد، مساله خاصی را مدنظر قرار دهد، و ضمن انعطاف پذیری، مسئولیت کامل گفته های خویش را به عهده بگیرد.

2-1-7-4-سبک تفویضی [5]

در سبک تفویضی یا واگذاری، مدیر یا رئیس مسئولیت خود را به زیردستان واگذار می کند و تأثیر حمایتگری به خود گرفته و ترجیح می دهد تا بیش تر از جانب دیگران یاری گردد و به نقطه نظرات دیگران (مخاطبان) اهمیت زیادی می دهد.

[1] Communicatin style

[2] Telling style

[3] Persuading style

[4] Support style

[5] Delegation style

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

آیا سیستم ارتباطات داخلی سازمان برسکوت سازمانی نفت فلات قاره تاثیرمعنادار دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیرسیستم مدیریت ارتباطات داخلی بر سکوت سازمانی مورد مطالعه شرکت نفت فلات قاره ایران  با فرمت ورد