دانلود پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • تجربیات کاری

چهارمین دسته از پیش شرط‌های عمده تعهد سازمانی، تجربیات کاری می‌باشد که در طی زندگی شغلی فرد رخ می‌دهند. تجربیات کاری به عنوان یک نیروی عمده در فرآیند اجتماعی شدن یا اثر پذیری کارکنان محسوب شده و همین نیز به نوبه خود عامل عمده‌ای می باشد که بر اندازه وابستگی روانی کارکنان به سازمان تأثیر می‌گذارد.

6-5-1-2 مطالعه آلن و می یر

در مطالعه‌ای که توسط آلن و می یر (1990) برای سنجش و تبیین پیش شرط‌های تعهد سازمانی انجام گرفت، پیش شرط‌های تعهد عاطفی به تبیین زیر مطرح شده می باشد:

 1. چالش شغلی
 2. وضوح تأثیر
 3. وضوح اهداف
 4. مشکل بودن اهداف
 5. پذیرش مدیریت: یعنی اندازه پذیرش پیشنهادهای کارکنان از سوی مدیریت
 6. انسجام مدیریت
 7. تبعیت پذیری سازمانی
 8. عدالت: حدی که با کارکنان به گونه برابر رفتار گردد
 9. اهمیت شخصی: حدی که کارکنان احساس می‌کنند برای سازمان مهم هستند
 10. بازخورد: حدی که کارکنان در ارتباط با عملکرد کاری خود، بازخورد دریافت می‌کنند.
 11. مشارکت: حدی که کارکنان مجاز به شرکت در تصمیم گیری در مورد کار خود هستند. متغیرهایی که در گروه اول قرار گرفته‌اند (متغیرهای) تأمین کننده احساس آرامش فیزیکی و روانی فرد (و) با تعهد همبستگی دارند عبارتند از:
 12. پژوهش انتظارات پیش از ورود به سازمان
 13. برابری و رعایت عدالت در توزیع پاداش‌ها
 14. وابستگی و قابلیت اعتماد و اتکاء به سازمان
 15. طرفداری سازمانی
 16. وضوح تأثیر
 17. رهایی از تعارض

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • شناسایی مفهوم مسئولیت اجتماعی.
 • شناسایی ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی.
 • ارائه راهبردهایی مناسب جهت ارتقای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های مورد مطالعه.
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اقتصادی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت قانونی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان برمسئولیت ملی
 • مطالعه اثر تعهد کارکنان بر مسئولیت اخلاقی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر تعهد کارکنان بر مسئولیت اجتماعی سازمان مطالعه موردی اداره مرکزی حفاظت محیط زیست تهران  با فرمت ورد