عنوان کامل پایان نامه :طراحی و تحلیل پارامتری تقویت کننده عملیاتی در تکنولوژی های CMOS و CNFET

تکه هایی از این پایان نامه :

3-1-4 سویینگ خروجی و قابلیت تولید/سینک جریان

بیشینه سویینگ خروجی (برای op-amp شکل 3-2) توسط M7 که به ناحیه ترایود می رود، محدود شده می باشد.اگر بخواهیم در نهایت ولتاژ 100 mV را در M7 داشته باشیم ،انگاه بیشینه ولتاژ خروجی 900 mV خواهد بود.زمانی که M8 به ناحیه ترایود می رود تقریبا 100 mV  مقدار کمینه ولتاژ خروجی اتفاق می افتد.همانطور که در شکل 3-3-a  دیده می گردد ناحیه گین بالا (شیب بزرگ) در حدود  Vout  بین 100 mV تا 900 mV قرار می گیرد.بیشینه مقدار جریانی که این op-amp می تواند سینک کند با سینک جریان ثابت M8 یا 10 uA محدود شده می باشد. op-amp می تواند جریان نسبتا بزرگتر از 10 uA را با پولینگ(خمیدگی) گیت ترانزیستور M7 به طرف پایین تولید کند.زیرا این توپولوژی می تواند جریان قابل ملاحظه ای تولید کند ، در کاربرد به عنوان یک تنظیم کننده ولتاژ مفید می باشد(زیرا op-amp در تنظیم کننده ولتاژ فقط تولید کننده جریان می باشد).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 thesis-power-word