تکه هایی از این پایان نامه :

3-2-2 جبران سازی برای عملکرد های با سرعت بالا

در شکل 3-17 جریان خازن جبران ساز Cc از ارتباط زیر به دست می آید:

اگر بهره طبقه دوم یعنی A2  بزرگ باشد این معادله را می توان به صورت زیر تقریب زد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر بتوانیم این جریان را به گونه غیر مستقیم به خروجی تقویت کننده تفاضلی فیدبک کنیم کماکان می توانیم اپ امپ را جبران سازی کنیم (شکاف قطب داشته باشیم).به علاوه اگر این کار را به درستی انجام دهیم از اتصال مستقیم خازن جبران ساز به خروجی تقویت کننده تفاضلی و پس صفر RHP جلوگیری کرده ایم. هدف شکل 3-18 را در نظر بگیرید.ماسفت های اضافه شده یک تقویت کننده گیت مشترک را تشکیل می دهد(با فرض vp « vou و پس تأثیر سورس فالوئر MCG قابل صرف نظر می باشد. MCG به vp متصل می باشد تا گیت آن در ولتاژ DC ورودی ست گردد).جریان icc از طریق ماسفت گیت مشترک ، MCG و سپس به گره 1 (خروجی تقویت کننده تفاضلی) فیدبک می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word