عنوان کامل پایان نامه :تعیین تعداد حالت بهینه در مدل تحلیلی قابلیت اطمینان نیروگاه بادی 

تکه هایی از این پایان نامه :

5-5- خوشه­بندی میانگین فازی

در این قسمت روش خوشه­بندی میانگین فازی به مقصود تعیین مدل قابلیت اطمینان مزارع بادی مورد بهره گیری قرار می­گیرد. سپس مدل بدست آمده در مطالعه ارزیابی کفایت سیستم­های تست استاندارد بهره گیری می­شوند.

5-5-1- تعیین مدل قابلیت اطمینان

داده­های مربوط به توان تولیدی مزرعه بادی در دسترس می­باشد. همانگونه که گفته گردید این داده­ها از داده­های سرعت باد مربوط به منطقه منجیل در سال 2008 نتیجه شده­اند. با اعمال روش خوشه­بندی میانگین فازی به این داده­ها مقدار تابع هدف بر حسب تعداد خوشه­ها به صورت نشان داده شده در شکل 5-4 خواهد بود. همان­گونه که در این شکل نشان داده شده می باشد با افزایش تعداد خوشه­ها طریقه کاهشی مقدار تابع هدف کند می­گردد به گونه­ای که می­توان تعداد خوشه­ها را 7 کلاستر به صورت نشان داده شده در جدول 5-19 در نظر گرفت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word