تکه هایی از این پایان نامه :

3-6-2 فاصله بین نانو لوله های کربنی مجاور و تغییرپذیری آن

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جریان عبوری از لوله های موازی CNFET ، بستگی به خازن گیت به کانال آن دارد. لوله های موازی در CNFET دارای اثر پوششی متقابل در ناحیه گیت هستند و پس، بروی خازن کل گیت به کانال آن اثر میگذارند . مقدار اثر پوششی بین لوله های کربنی مجاور در CNFET ها با لوله های موازی،تابعی از فاصله ی بین آنهاست. فاصله بین لوله های مجاور با خازن گیت به کانال نسبت عکس دارد. پس هرچه فاصله ی بین آنها کمتر باشد، کاهش خازن کانال، که آن نیز باعث کاهش استحکام لوله های موازی میشود را منجر میشود. علاوه براین، با داشتن CNFET های با عرض ثابت، تغییرپذیری در فاصله بین لولهه ای کنارهم باعث تغییرپذیری در تراکم CNTنیز میشود؛ و همچنین تغییرپذیری در اثر پوششی که به دلیل تغییر پذیری در فاصله به وجود میآید، باعث تغییرپذیری بزرگی در جریان عبوری از CNFET ها میشود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 thesis-power-word